TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

Filosofia

Filosofia i visió educativa


Declaració de principis i missió
L'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma és un centre públic, plural i aconfessional del Sistema Educatiu Andorrà que abraça l'ensenyament obligatori de 12 a 16 anys. La seva actuació educativa es basa en els principis d'equitat, respecte dels drets humans, els valors i la cultura de ciutadania democràtica, la igualtat de gènere, l'educació inclusiva i l'educació en la diversitat, el plurilingüisme, la interculturalitat, el desenvolupament sostenible i en els drets i principis proclamats per la Convenció sobre els drets de l'infant, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i en vigor al Principat d'Andorra des de l'1 de febrer de 1996.
L'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma té per missió donar a tots els joves les competències clau que els permeti integrar-se a la societat andorrana del segle XXI, i per extensió, a la comunitat internacional com a ciutadans lliures, responsables i íntegres, com a professionals qualificats, capaços de contribuir a crear un món millor, tot respectant la interculturalitat i l'entesa mútua.

Filosofia i visió educativa
L'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma s'encamina a desenvolupar en l'alumne capacitats relacionades amb les llengües, amb la cultura, amb l'activitat física, amb l'orientació professional, amb la capacitat d'aprendre a aprendre, amb les habilitats socials i de participació ciutadana, amb el treball cooperatiu, amb el desenvolupament personal, amb habilitats relacionades amb el pensament científic, amb l'ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació i, per tant, a dotar-lo de les eines necessàries per desenvolupar-se en una societat cada vegada més complexa, canviant i global.

L’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat
L'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma garanteix el principi de no-discriminació i no-segregació dels alumnes. Acull els alumnes susceptibles de trobar barreres a l'aprenentatge i a la participació i identifica les seves necessitats per tal de planificar la resposta educativa.
S'apliquen els ajustaments raonables mitjançant les mesures concretes encaminades a eliminar o reduir els efectes negatius d'un entorn poc adaptat o hostil i que no facilita la plena participació i el desenvolupament dels alumnes. Aquests ajustaments poden ser materials, organitzatius o pedagògics.
El disseny de la pràctica educativa té en compte la diversitat dels alumnes, és a dir, la diversitat de nivells de coneixement, d'habilitats, de capacitats, de motivacions i interessos, de forces i febleses, i de maneres d'afrontar l'aprenentatge.