TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

Plantejament lingüístic

Plantejament lingüístic


L'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma té com a finalitat el desenvolupament de la competència plurilingüe i pluricultural dels alumnes, necessària en un context globalitzat, i facilitar la capacitació per accedir a estudis superiors en entorns lingüístics i culturals diversos que els permeti desenvolupar-se socialment i professionalment.
L'escola desenrotlla en els alumnes una mentalitat oberta, de respecte i curiositat envers les diverses cultures, especialment de les cultures presents a l'escola i a Andorra. Amb aquest objectiu, l'aprenentatge de llengües s'organitza al voltant de les assignatures pròpiament lingüístiques (català, castellà, francès, anglès) i la vehiculació de diferents assignatures en llengua catalana, castellana i francesa.


Per dur a terme el plantejament lingüístic, L'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma té en compte els referents teòrics internacionals en relació amb l'ensenyament i aprenentatge de llengües, i els reptes de l'era del coneixement del segle XXI, i els integra en la definició dels seus programes i en la pràctica educativa. Per donar resposta a aquests reptes es pren com a model un enfocament plural per a l'aprenentatge de les llengües i les cultures.
Aquest enfocament comprèn tots els plantejaments didàctics que consideren, al llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge, l'ús de diverses llengües o cultures –o almenys més d'una– de forma simultània. En aquest sentit, aquest plantejament es recolza en l'abandonament d'una concepció compartimentada sobre la manera com l'individu desenvolupa les seves competències lingüístiques i culturals.


L'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma també pren com a model un enfocament comunicatiu d'ensenyament i aprenentatge de la llengua basat en l'acció, que pretén potenciar la capacitat comunicativa de l'alumne. La perspectiva accional implícita en l'enfocament comunicatiu se centra a aprendre a actuar i actuar per aprendre en la utilització de la llengua. És a dir, es fonamenta en la idea que una llengua s'aprèn en acció, principalment, escoltant-la i parlant-la.