TEL. +376722111 · EMAIL ad2esco@educand.ad

Serveis

Suport psicopedagògic


La intervenció psicopedagògica al centre té la missió de donar assessorament psicopedagògic al professorat, a l'equip directiu, als alumnes i a les famílies.

 

El perfil competencial del psicopedagog de centre es concreta en:

1. Orientar l'alumne acadèmicament, personalment i professionalment per afavorir el desenvolupament màxim dels seus potencials i acompanyar-lo en la presa de decisions.

2. Determinació de barreres en el desenvolupament i en l'aprenentatge de l'alumne i identificació dels punts forts i els punts febles de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge.

3. Col•laboració en la definició, el seguiment i l'avaluació de totes les accions que es deriven del PAT (Pla d'Acció Tutorial).

4. Realització de l'avaluació psicopedagògica grupal i individual.

5. Col•laboració amb professionals externs en el seguiment dels alumnes.

6. Cooperar amb els altres per a la consecució dels objectius comuns Assumpció dels compromisos individuals així com la responsabilitat col•lectiva sobre els resultats obtinguts Capacitat de seleccionar i compartir informació important i útil Aportació d'idees argumentades Acceptació de la diversitat d'opinions Planificació i l'organització de projectes de centre Presa d'acords i compromisos de manera consensuada Ús de tècniques d'acompanyament Promoció d'accions que afavoreixen la interrelació del centre educatiu i les famílies Foment de pràctiques educatives que responguin a les característiques econòmiques, socials i culturals del seu entorn Promoció d'accions que afavoreixen la interrelació del centre educatiu i els agents de l'entorn econòmic, social i cultural Apropament de concepcions teòriques i coneixements del camp de la psicopedagogia a la realitat de la pràctica docent des d'una perspectiva inclusiva Ús d'estratègies de gestió de grup Ús d'estratègies de resolució de conflictes Ús de la diversitat de mitjans d'informació i difusió 

  1. Utilitzar estratègies comunicatives diverses per garantir l'efectivitat de la 

comunicació Ús d'estratègies comunicatives enunció dels contextos Ús dels recursos del llenguatge verbal i no verbal Consideració dels components culturals Adaptació del registre a l'interlocutor Diversificació dels canals de comunicació Expressió clara, amb seguretat i assertiva Ús de la reformulació, l'empatia i l'escolta activa 

 f7. Utilitzar amb destresa diferents llengües del sistema educatiu per comunicar-se 

amb els seus interlocutors Ús de la llengua en diferents situacions comunicatives Ús de diferents canals de comunicació Ús fluid i amb precisió lexical i gramatical 

  1. Desenvolupar el propi perfil competencial amb la finalitat d'adaptar-se de manera constant als canvis de la societat i del context educatiu i millorar la qualitat de la pràctica professional Identificació dels canvis que es produeixen en l'entorn Identificació dels graus de desenvolupament de les pròpies competències en relació amb el perfil competencial Identificació de l'evolució dels avenços en l'àmbit psicopedagògic, didàctic i tecnològic Incorporació d'aspectes innovadors en la pràctica professional Planificació i realització d'accions encaminades a desenvolupar el propi perfil competencial